Ceylon
Portuguese form of Sri Lanka (q.v.). Related: Ceylonese.