alternately (adv.)
early 15c., from alternate (adj.) + -ly (2).