apotheosize (v.)
1760; see apotheosis + -ize. Related: Apotheosized; apotheosizing. Earlier in same sense was apotheose (1670s).