apotheosize (v.)
"exalt to godhood, deify," 1760; see apotheosis + -ize. Related: Apotheosized; apotheosizing. Earlier in same sense was apotheose (1670s).