cumulate (v.)
1530s, from Latin cumulatus "heaped, increased, augmented," past participle of cumulare "to heap," from cumulus "mound, heap" (see cumulus). Related: Cumulated; cumulating.