epiphenomenon (n.)
1706, "secondary symptom," from epi- + phenomenon. Plural is epiphenomena. Related: Epiphenomenal.