kimono (n.)
1630s, from Japanese kimono, literally "a thing put on," from ki "wear, put on" + mono "thing."