knavish (adj.)
late 14c., from knave + -ish. Related: Knavishly; knavishness.