knavish (adj.) Look up knavish at Dictionary.com
late 14c., from knave + -ish. Related: Knavishly; knavishness.