polyandry (n.)
1767, nativized form of polyandria. Related: Polyandrist.