predacious (adj.)
also predaceous, 1713, from stem of predation (Latin praedari) + -acious.