psychoanalyst (n.)
also psycho-analyst, 1910; see psycho- + analyst.