somatosensory (adj.)
1952, from somato- "body" + sensory.