toughen (v.)
1580s, from tough (adj.) + -en (1). Related: Toughened; toughening.